Last updated on

Pancreas
Research Hotspot & Journal Scope - Node


Pancreas - DOI: 10.1097/MPA.0000000000001404
Relationship Between Radiomics and Risk of Lymph Node Metastasis in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma

Yun Bian · Shiwei Guo · Hui Jiang · Suizhi Gao · Chenwei Shao · Kai Cao · Xu Fang · Jing Li · Li Wang · Wenda Hua · Jianming Zheng · Gang Jin · Jianping Lu ·

Medicine Biology
PDF
Pancreas - DOI: 10.1097/MPA.0000000000001355
Significance of Lymph Node Metastasis in Resectable Well-differentiated Pancreatic Neuroendocrine Tumor

Norifumi Harimoto · Kouki Hoshino · Ryo Muranushi · Kei Hagiwara · Takahiro Yamanaka · Norihiro Ishii · Mariko Tsukagoshi · Takamichi Igarashi · Hiroshi Tanaka · Akira Watanabe · Norio Kubo · Kenichirou Araki · Yasuo Hosouchi · Hideki Suzuki · Kazuhisa Arakawa · Keitarou Hirai · Takaharu Fukazawa · Hayato Ikota · Ken Shirabe ·

Medicine
PDF
Pancreas - DOI: 10.1097/MPA.0000000000001261
Desmoplasia in Lymph Node Metastasis of Pancreatic Adenocarcinoma Reveals Activation of Cancer-Associated Fibroblasts Pattern and T-helper 2 Immune Cell Infiltration

Eran Nizri · Shoshi Bar-David · Asaf Aizic · Neta Sternbach · Guy Lahat · Ido Wolf · Joseph Klausner ·

Medicine
PDF

Highly Related Keywords from Node

Research Hotspot

Pancreas

Research Hotspot
Pancreas Related Journals

Popular Journals