Last updated on

Journal of Diabetes Research
Research Hotspot & Journal Scope - Efficacy


Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/9804708
Comparative Efficacy and Safety of Metformin, Glyburide, and Insulin in Treating Gestational Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis

Lanlan Guo · Jing Ma · Jia Tang · Dingyao Hu · Wei Zhang · Xue Zhao ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/2697672
The Efficacy and Mechanism of Chinese Herbal Medicine on Diabetic Kidney Disease

Zhenzhen Lu · Yifei Zhong · Wangyi Liu · Ling Xiang · Yueyi Deng ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/4035861
Efficacy of Chinese Herbal Medicine in the Treatment of Moderate-Severe Painful Diabetic Peripheral Neuropathy: A Retrospective Study

Yujiao Zheng · Fan Yang · Lin Han · Xiaowen Gou · Fengmei Lian · Wenke Liu · Linhua Zhao · Bing Pang · Xiyan Zhao · Xiaolin Tong ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/9347132
Baseline Triglyceride Level Affected the Efficacy of Vildagliptin in Treating Type 2 Diabetes: A Post Hoc Analysis of the VISION Study

Lingli Zhou · Xiaoling Cai · Yingying Luo · Fang Zhang · Linong Ji ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/9316380
Prospective Randomized Controlled Study of Hemostatic Efficacy with Kaolin-Impregnated Dressings in Diabetic Foot Ulcers Taking Anticoagulants Undergoing Debridement in an Outpatient Clinic

Yeok Gu Hwang · Jinwoo Lee · Eun Ae Won · Seung Hwan Han ·

Medicine
PDF

Highly Related Keywords from Efficacy

Research Hotspot

Journal of Diabetes Research

Research Hotspot
Journal of Diabetes Research Related Journals

Popular Journals