Last updated on

European Journal of Integrative Medicine
Research Hotspot & Journal Scope - reviews


European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/J.EUJIM.2019.100956
An overview of systematic reviews and meta-analyses of acupuncture for dysphagia post-acute stroke: A protocol

Zi-Yu Tian · Xing Liao · Ying Gao · Shi-Bing Liang · Shi-Bing Liang · Chong-Yang Zhang · De-Hao Xu · Jianping Liu · Nicola Robinson · Nicola Robinson ·

Medicine
PDF
European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/J.EUJIM.2019.03.009
Acupuncture for depression: An overview of systematic reviews

Tao Gao · Tao Gao · Qianhua Zheng · Tinghui Hou · Yanan Luo · Yunzhou Shi · Ying Li ·

Medicine
PDF
European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/j.eujim.2019.101008
Barriers to the registration and conduct of Cochrane systematic reviews of traditional East Asian medicine therapies.

L. Susan Wieland · Ruth Brassington · Geraldine Macdonald ·

Psychology Medicine
PDF

Highly Related Keywords from reviews

Research Hotspot

European Journal of Integrative Medicine

Research Hotspot

Popular Journals