Last updated on

European Journal of Integrative Medicine
Research Hotspot & Journal Scope - protocol


European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/J.EUJIM.2019.100956
An overview of systematic reviews and meta-analyses of acupuncture for dysphagia post-acute stroke: A protocol

Zi-Yu Tian · Xing Liao · Ying Gao · Shi-Bing Liang · Shi-Bing Liang · Chong-Yang Zhang · De-Hao Xu · Jianping Liu · Nicola Robinson · Nicola Robinson ·

Medicine
PDF
European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/J.EUJIM.2019.02.005
Moxibustion intervention for patients with ankylosing spondylitis: A study Protocol for a pilot randomized controlled trial

Xiao Xu · Zhen Chen · Hong-Yuan Wang · Li Li · Jue Lu · Min Yan · Cai-Yan Ding · Zhi-Qin Sun · Qiu-Hua Sun ·

Medicine
PDF
European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/J.EUJIM.2019.03.006
Safety and risks of shiatsu: Protocol for a systematic review

Stergios Tsiormpatzis ·

Psychology
PDF
European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/J.EUJIM.2019.01.009
How do people with refractory irritable bowel syndrome perceive hypnotherapy: Qualitative study protocol

Matthew Krouwel · Kate Jolly · Sheila Greenfield ·

Psychology
PDF
European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/j.eujim.2019.100982
Efficacy of acupuncture versus sham acupuncture for postpartum depression disorder: Study protocol for a randomized controlled trial

Yumei Zhou · Haibo Yu · Yuebao Guo · Chen Chen · Xingxian Huang · Yanhua Gou · Jing Du · Yang Zhuoxin ·

Medicine
PDF

Highly Related Keywords from protocol

Research Hotspot

European Journal of Integrative Medicine

Research Hotspot

Popular Journals