Last updated on

European Journal of Integrative Medicine
Research Hotspot & Journal Scope - practice


European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/J.EUJIM.2019.100947
A protocol for developing a clinical practice guideline for treating dysphagia after stroke using acupuncture

Yu Zhang · Zhijie Wang · Lin Wang · Shuqi Yao · Xudong Jiang · Liming Lu · Nenggui Xu ·

Medicine
PDF
European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/J.EUJIM.2019.04.002
Developing an extension of the RIGHT statement for clinical practice guidelines on acupuncture: RIGHT for acupuncture – A protocol

Chunzhi Tang · Liming Lu · Yuting Duan · Yu Zhang · Qi Zhou · Xufei Luo · Yaolong Chen · Nenggui Xu ·

Psychology
PDF

Highly Related Keywords from practice

Research Hotspot

European Journal of Integrative Medicine

Research Hotspot

Popular Journals