Last updated on

European Journal of Integrative Medicine
Research Hotspot & Journal Scope - mechanism


European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/j.eujim.2019.101003
Pharmacological mechanism of Astragalus and Angelica in the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis based on network pharmacology

Yufeng Zhang · Yufeng Zhang · Wei-Long Jiang · Qing-Qing Xia · Jia Qi · Mengshu Cao · Mengshu Cao ·

Biology
PDF
European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/j.eujim.2019.100976
Network pharmacology-based study on the active substances and mechanism of Nao An Capsule in treatment of ischemic stroke

Chen Chen · Hui-Ling Li · Yuan Yi · Hua-Jun Fan · Chao Chen ·

Chemistry
PDF
European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/J.EUJIM.2019.100967
Integrating network pharmacology and bioinformatics analysis to explore the mechanism of Yupingfengsan in treating lung adenocarcinoma

Liping Shen · Wanqing Chen · Bo Zhang · Lingshuang Liu · Yajuan Cao ·

Biology
PDF
European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/J.EUJIM.2019.100962
Network pharmacology—Deciphering the molecular mechanism of San-Zi-Yang-Qin decoction for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease

Fuqi Xie · Wenjiang Zheng · Qian Yan · Zijing Peng · Tiange Zhang · Xiaohong Liu ·

Chemistry
PDF
European Journal of Integrative Medicine - DOI: 10.1016/j.eujim.2019.101013
Network pharmacology-based study on the mechanism of “Jiu Wei Zhu Huang San” in respiratory tract infections treatment

Siyu Guo · Wei Zhou · Jiarui Wu · Xinkui Liu · Ziqi Meng · Jinhui Tian · Shuyu Liu · Mengwei Ni · Jingyuan Zhang · Shanshan Jia · Yingfei Li · Xiaomeng Zhang ·

Medicine
PDF

Highly Related Keywords from mechanism

Research Hotspot

European Journal of Integrative Medicine

Research Hotspot

Popular Journals