Last updated on

Archives of Oral Biology
Research Hotspot & Journal Scope - differentiation


Archives of Oral Biology - DOI: 10.1016/j.archoralbio.2019.01.007
Oxytocin facilitates the proliferation, migration and osteogenic differentiation of human periodontal stem cells in vitro.

Bin Ge · Hongrui Liu · Qianyu Liang · Lingling Shang · Ting Wang · Shaohua Ge ·

Chemistry Medicine
PDF
Archives of Oral Biology - DOI: 10.1016/j.archoralbio.2018.10.029
RUNX2 mutation impairs osteogenic differentiation of dental follicle cells.

Yang Liu · Xiangyu Sun · Xianli Zhang · Xiaozhe Wang · Chenying Zhang · Shuguo Zheng ·

Biology Medicine
PDF
Archives of Oral Biology - DOI: 10.1016/j.archoralbio.2019.104483
Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide promotes T- helper 17 cell differentiation from human CD4+ naïve T cells via toll-like receptor-2 in vitro.

Liping Zhang · Li Gao · Chenrong Xu · Xiting Li · Panpan Wang · Chi Zhang · Chuanjiang Zhao ·

Chemistry Medicine
PDF
Archives of Oral Biology - DOI: 10.1016/j.archoralbio.2019.104584
Rutin protects human periodontal ligament stem cells from TNF-α induced damage to osteogenic differentiation through suppressing mTOR signaling pathway in inflammatory environment.

Bin Zhao · Wenjing Zhang · Yixuan Xiong · Yunpeng Zhang · Linglu Jia · Xin Xu ·

Chemistry Medicine
PDF
Archives of Oral Biology - DOI: 10.1016/j.archoralbio.2019.02.014
Effects of two fast-setting pulp-capping materials on cell viability and osteogenic differentiation in human dental pulp stem cells: An in vitro study.

Yan Sun · Jun Liu · Tao Luo · Ya Shen · Ling Zou ·

Chemistry Medicine
PDF

Highly Related Keywords from differentiation

Research Hotspot

Archives of Oral Biology

Research Hotspot
Archives of Oral Biology Related Journals

Popular Journals