"
Δείκτης απήχησης - Ανάλυση · Τάση · Σειρά κατάταξης · Προφητεία


Νέος

Δείκτης απήχησης

2021-2022

-

- %

Δείκτης απήχησης Trend

Researchain
One-click to visualize your research performance

Researchain
One-click to visualize your research performance

Researchain
One-click to visualize your research performance

Researchain
One-click to visualize your research performance

Highly Cited Articles

"

High Impact Research Articles
Publication Title Author Listing
Publication Title Author Listing

Highly Cited Keywords

"

High Impact Research Keywords

Related Journals

Popular Journals

"

The 2021-2022 Δείκτης απήχησης of " is still under calculation. Stay tuned!

" Journal's Impact IF
Highest IF
-
Highest Δείκτης απήχησης

The Δείκτης απήχησης of " is still under calculation. Stay Tuned!

Lowest IF
-
Lowest Δείκτης απήχησης

The Δείκτης απήχησης of " is still under calculation. Stay Tuned!

Total Growth Rate
-
IF Total Growth Rate

The total growth rate of " IF is still under calculation. Stay Tuned!

Annual Growth Rate
-
IF Annual Growth Rate

The annual growth rate of " IF is still under calculation. Stay Tuned!

Δείκτης απήχησης Ranking

Subcategory Quartile Rank Percentile
Δείκτης απήχησης Ranking

" Journal's Impact IF 2022-2023 Prediction

" Journal's Impact IF Predition System

" Journal's Impact IF Prediction System is now online. You can start share your valuable insights with the community.

Predict Check All Preditions

International Collaboration Trend

Cited Documents Trend

Δείκτης απήχησης History

Year Δείκτης απήχησης
Year Δείκτης απήχησης
2020-2021 -
2019-2020 -
2018-2019 -
2017-2018 -
2016-2017 -
2015-2016 -
2014-2015 -
2013-2014 -
2012-2013 -
2011-2012 -
Δείκτης απήχησης History

The Δείκτης απήχησης 2020-2021 of " is still under analysis. Stay Tuned!
The Δείκτης απήχησης 2019-2020 of " is still under analysis. Stay Tuned!
The Δείκτης απήχησης 2018-2019 of " is still under analysis. Stay Tuned!
The Δείκτης απήχησης 2017-2018 of " is still under analysis. Stay Tuned!
The Δείκτης απήχησης 2016-2017 of " is still under analysis. Stay Tuned!
The Δείκτης απήχησης 2015-2016 of " is still under analysis. Stay Tuned!
The Δείκτης απήχησης 2014-2015 of " is still under analysis. Stay Tuned!
The Δείκτης απήχησης 2013-2014 of " is still under analysis. Stay Tuned!
The Δείκτης απήχησης 2012-2013 of " is still under analysis. Stay Tuned!
The Δείκτης απήχησης 2011-2012 of " is still under analysis. Stay Tuned!

"
Journal Profile
" | Academic Accelerator - About the Journal

About

ISSN
-
ISSN

The ISSN of " is - . An ISSN is an 8-digit code used to identify newspapers, journals, magazines and periodicals of all kinds and on all media–print and electronic.

ISSN (Online)
-
ISSN (Online)

The ISSN (Online) of " is - . An ISSN is an 8-digit code used to identify newspapers, journals, magazines and periodicals of all kinds and on all media–print and electronic.

Publisher
Publisher

" is published by .

Publication Frequency
Quarterly
Publication Frequency

" publishes reports Quarterly .

Coverage
Coverage

The Publication History of " covers .

Open Access
Open Access

Publication Fee
Review
Publication Fee

Language
German
Language

The language of " is German .

Country/Region
Country/Region

The publisher of " is , which locates in .

Scientific Writng Keywords